مقدمه:   

                                                                                                                                                                                                                    مضمون اساسي اسلام همانا وحدتي است كه همواره در همه جا و همه آن موجود است و تنها بايد آن را باز شناخت . پس كوشش آدميان تنها شناختن و نمايان ساختن اين وحد ت است كه در هر فرد و سراسروجود هست.

 

معماري اسلامي ، بويژه معماري مساجد ،يك تصو

مقدمه:   

                                                                                                                                                                                                                    مضمون اساسي اسلام همانا وحدتي است كه همواره در همه جا و همه آن موجود است و تنها بايد آن را باز شناخت . پس كوشش آدميان تنها شناختن و نمايان ساختن اين وحد ت است كه در هر فرد و سراسروجود هست.

 

معماري اسلامي ، بويژه معماري مساجد ،يك تصوير از كيهان يا انسان،در ابعاد كيهاني اوست. بدن انسان معبدي است كه در آن روح استقرار مي يابد.درست مانند كيهان كه به فيض همان روح زنده است. مسجد نيز خانه خداست.ساختماني كه در آن انسان بايد حضور الهي را احساس كند و از فيضان رحمت "الروح" بهره مند شوند بنابر اين معماري مسجد كه در اسلام از معماري مقدس الهام ميگيرد،نيز يك مدل از كيهان و محل مواجهه انسان با "كلمه الله " يا "لوگوس" است.مسجد براي انسان،در ميان نقص هاي او و در محيط مسكوني كه براي خود ساخته است،طراوت،آرامش،و هماهنگي را مهيا ميكند.

 

يك مسجد به عنوان تجلي گاه ذات الهي متشكل از اجزايي است كه هر جزء سمبول يكي از اسماء الهي و داراي معناي روحاني مي‌باشد. فضا و صورت ،اشكال منتزع از رياضيات بويژه هندسه ،خطاطي آيات قراني ،رنگ نورو انكسار آن ،مصالح و مواد ساختماني ،گنبد ،چنبره زير گنبد ،منار،وروديها ،شبستان ،محراب،منبر،حوض و وضو خانه، و ديگر اجزا تشكيل دهنده معماري يك مسجد همه برگرفته از اصول سنتي اسلام و داراي معناي سمبوليك ميباشد.

 

هنر اسلامي هنري است هدفمند و هدف دار كه ماهيت وجودي اش جهت گيري و جهت دهي به سوي ذات يگانه الهي است. مساجد در معماري اسلامي برجسته ترين جايگاه را داشته اند و همه هنرها نيز در خدمت مسجد بوده اند " در واقع مسجد مجموعه اي است از هنرهاي گوناگون كه بر روي هم فضا و مكان خاصي را پديد آورده اند .

 

 فضا و مكاني كه  براي ايجاد رابطه ميان خدا و خلق متناسب باشد .فضا و مكان كه در حين شكوه و جلال ،آراستگي و تزين آن ذهن انسان را به جاي توجه به خد اوند به خود  مشغول ندارد و از آنجايي كه در سرزمين هاي اسلامي مسجد پايگاه اجتماعي مذهب مسلمانان است و پناهگاهي براي زندگي پر آشوب شهر به شمار مي آمد. به تزيين آن توجه خاصي شده است و مي‌توان گفت اولين جايگاه تجلي هنر اسلامي مسجد بوده است.

 

 

هنرمند مسلمان نيز با اساس قرار دادن هنر خود در اصل توحيد مي كوشد تا اين حقيقت متعالي را در آثار خود جلوه گر سازد. چنانكه در معماري بويژه معماري مسجد ، هماهنگي كل بنا و يگانگي ميان اجزاي ساختمان و فضاي ايجاد شده از بارزترين نمونه هاي آن است .

همچنين تجلي اصل وحدت در كثرت و كثرت در وحدت ،به صورت عاملي  در تزيينات اسلامي نمودار شده است، در نتيجه معماري اسلامي علاوه بر دادن زيبايي و استحكام به بنا ، جلوه گاه بزرگترين تفكر فلسفي – الهي است كه در نوع خود بي نظير است.

 

ير از كيهان يا انسان،در ابعاد كيهاني اوست. بدن انسان معبدي است كه در آن روح استقرار مي يابد.درست مانند كيهان كه به فيض همان روح زنده است. مسجد نيز خانه خداست.ساختماني كه در آن انسان بايد حضور الهي را احساس كند و از فيضان رحمت "الروح" بهره مند شوند بنابر اين معماري مسجد كه در اسلام از معماري مقدس الهام ميگيرد،نيز يك مدل از كيهان و محل مواجهه انسان با "كلمه الله " يا "لوگوس" است.مسجد براي انسان،در ميان نقص هاي او و در محيط مسكوني كه براي خود ساخته است،طراوت،آرامش،و هماهنگي را مهيا ميكند.

 

يك مسجد به عنوان تجلي گاه ذات الهي متشكل از اجزايي است كه هر جزء سمبول يكي از اسماء الهي و داراي معناي روحاني مي‌باشد. فضا و صورت ،اشكال منتزع از رياضيات بويژه هندسه ،خطاطي آيات قراني ،رنگ نورو انكسار آن ،مصالح و مواد ساختماني ،گنبد ،چنبره زير گنبد ،منار،وروديها ،شبستان ،محراب،منبر،حوض و وضو خانه، و ديگر اجزا تشكيل دهنده معماري يك مسجد همه برگرفته از اصول سنتي اسلام و داراي معناي سمبوليك ميباشد.

 

هنر اسلامي هنري است هدفمند و هدف دار كه ماهيت وجودي اش جهت گيري و جهت دهي به سوي ذات يگانه الهي است. مساجد در معماري اسلامي برجسته ترين جايگاه را داشته اند و همه هنرها نيز در خدمت مسجد بوده اند " در واقع مسجد مجموعه اي است از هنرهاي گوناگون كه بر روي هم فضا و مكان خاصي را پديد آورده اند .

 

 فضا و مكاني كه  براي ايجاد رابطه ميان خدا و خلق متناسب باشد .فضا و مكان كه در حين شكوه و جلال ،آراستگي و تزين آن ذهن انسان را به جاي توجه به خد اوند به خود  مشغول ندارد و از آنجايي كه در سرزمين هاي اسلامي مسجد پايگاه اجتماعي مذهب مسلمانان است و پناهگاهي براي زندگي پر آشوب شهر به شمار مي آمد. به تزيين آن توجه خاصي شده است و مي‌توان گفت اولين جايگاه تجلي هنر اسلامي مسجد بوده است.

 

 

هنرمند مسلمان نيز با اساس قرار دادن هنر خود در اصل توحيد مي كوشد تا اين حقيقت متعالي را در آثار خود جلوه گر سازد. چنانكه در معماري بويژه معماري مسجد ، هماهنگي كل بنا و يگانگي ميان اجزاي ساختمان و فضاي ايجاد شده از بارزترين نمونه هاي آن است .

همچنين تجلي اصل وحدت در كثرت و كثرت در وحدت ،به صورت عاملي  در تزيينات اسلامي نمودار شده است، در نتيجه معماري اسلامي علاوه بر دادن زيبايي و استحكام به بنا ، جلوه گاه بزرگترين تفكر فلسفي – الهي است كه در نوع خود بي نظير است.

 

نوشته شده توسط رضا در جمعه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۲۱ بعد از ظهر | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar